Mer om KMCH och våra projekt

Om KMCH och dess verksamhet i distriktet Humla i nordvästra Nepal

(Texten uppdaterad i februari 2019)

Humla

Humla ligger i nordvästra Nepal. Det är det högst belägna (ca 1 500 m – 7 300 m), det fattigaste och minst utvecklade av landets 75 distrikt. Befolkningen i Humla uppgår till ca 50 000, varav ca 10 000 tibetansk-talande buddhister (Bothias) och övriga är nepalesisk-talande hinduer (Chetris).Nepalkarta 2

Humlaborna lever i små byar omgivna av terrassodlingar på Himalayas branta sluttningar. Det isolerade läget och fattigdomen i ett hårt bergslandskap gör att människorna endast har det allra nödvändigaste för överlevnad. Humla saknar ännu nästan helt vägar och kan endast nås till fots eller med små flygplan, som kan landa på en liten bana mellan bergen i huvudorten Simikot. Området kallas "Det Gömda Himalaya". Sedan några år byggs en väg från den tibetanska gränsen till Humlas huvudort Simikot. Cirka halva sträckan var under 2018 klar. 

 

Byn Yangar 350x262 005 Snöbild från Yangar 350x262
Byarna klättrar utefter bergsidorna  Det kommer ofta mycket snö

Livet i Humla handlar om överlevnad dag för dag. Jordbruk och boskapsskötsel är den viktigaste sysselsättningen, trots att endast 2 % av marken kan användas för jordbruk. Vintertid är de höga passen snöklädda och stigarna ofta stängda månader i streck. Odlingssäsongen är kort. Översvämningar till följd vårflod och monsunregn skapar ofta problem. Vägarna är stigar som ringlar sig utmed bergssluttningarna och transportmedlen är ännu vanligtvis jak,get, åsna och häst. Dock kan numera vissa transporter från Tibet ske via lastbil. Jordbruksredskapen är med våra mått mätt fortfarande mycket föråldrade.

Naturbild 350x262 Vägparti 350x262  
 Stigarna slingrar sig utefter bergssidorna, som här sluttar ner mot Karnali River  
Plöjning a la Humla 350x232 Harvning a la Humla 350x245  
 Några åkrar är så stora att det går att plöja och harva med hjälp av jakar  

De statliga serviceinsatserna i Humla är bristfälliga men de förbättras successivt. Analfabetismen är, främst bland vuxna, fortfarande hög. De som har tillgång till grundläggande hälsovård utanför huvudorten Simikot är få, men även här har det skett stora förbättringar de senaste åren. De tidigare våldsamma politiska konflikterna i landet, där bergstrakterna varit särskilt utsatta, medförde att många Humlabor förblivit analfabeter. Undernäring förekommer fortfarande vissa tider på året. 

Det moderna livet kommer dock så sakta även till Humla. I huvudorten Simikot finns sedan flera år möjlighet att utnyttja internet. Det är vidare möjligt att från flera byar medela sig med yttervärlden via mobiltelefon. Det byggs en väg från Tibet in i Humla, vilket kommer att underlätta transportera. Ett litet elektricitetverk har byggts i ett vattendrag utanför byn Yangar där KMCH arbetar. Många NGOs är verksamma i Humla och bidrar på olika sätt till att stödja humlabornas strävan att förbättra sina levnadsvillkor. De senaste åren har det byggts många växthus och flera byar har tillgång till mobila tröskverk, så nu slipper man att tröska med slaga på de platta taken.

KMCH

KMCH, en förkortning av Kailash Manasarovar Children of Humla, är en demokratiskt uppbyggd ideell förening, vars huvudsakliga syfte är att ge fattiga barn från Humla möjlighet att gå i skola men även att stödja utvecklingen genom att deltai och inspirera till projekt som leder till förbättrade försörjningsmöjligheter och stärker det civila samhället i Humla. KMCH startades år 2007 och är registrerad vid District Administration Office

Chembal.halvfigur låg upplösning 263x350

i Humla och vid Social Welfare Council i Kathmandu. Initiativtagare och ordförande i KMCH i Nepal är den f.d. buddhistmunken Chembal Lama, som är uppvuxen i byn Yangar och som har fått sin utbildning i det närliggande klostret Namkha Khuyng Dzong.

KMCHs verksamhet är koncentrerad kring byarna Yangar och Yalwang, som ligger i det s.k. Övre Humla, vars invånare i huvudsak är buddhister och av tibetanskt ursprung s.k. Bothias.

KMCH Support Group är en svensk ideell förening vars syfte främst är att finansiellt stödja KMCHs verksamhet i Nepal. Hittills har det finansiella stödet i huvudsak kommit från KMCH Support Group. Det finns sedan flera år en stödgrupp i Schweiz. De senaste åren har KMCH även fått stöd av The ADARA Group,en australiensisk NGO, som är en av de viktigaste finansiärerna till utbildning och hälsovård i Humla. 

KMCHs verksamhet
KMCH prioriterar att driva ett skolhem för att kunna ge några fattiga barn möjlighet att gå i skola. Ett annat tidigare prioriterat projekt var att driva en hälsoklinik. Den kunde avvecklas under 2017 eftersom myndigheterna då öppnade en sådan i anslutning till våra barns skola. Det är till driftskostnaderna som våra insamlade medel i första hand är avsedda att gå. Till investeringar har vi hittills fått stöd i form av några större belopp från enskilda givare och en stiftelse.

För några år sedan startade KMCH ett trädplanteringsprojekt i liten skala, Tree Planting Project (TPP). Ännu bara med inriktning mot plantering av fruktträd. Andra projekt hur angelägna de än kan vara, startas först då särskilda medel och hjälp med administrativ och teknisk kompetens m.m. kan erhållas.   

PÅGÅENDE PROJECT 

Skolhemmet i byn Yangar
År 2007 startade KMCH ett skolhem i Kathmandu för barn från Humla. Härigenom bereddes några fattiga barn möjlighet att gå i skola. Att verksamheten startade i Kathmandu berodde på att Chembal Lama, till följd av oroligheterna i landet och den bristande kvaliteten på skolorna i Humla, bedömde Kathmandu som en säkrare och bättre plats för skolhemmet än Humla.

Våren 2010 flyttade de då 17 barnen i Kathmandu till ett skolhem i byn Yangar i Humla. För att barnen inte skulle tappa sin förankring i kulturen i Humla var det angeläget att deras vistelse i Kathmandu skulle bli så kortvarig som möjligt. I skolhemmet i Yangar, som startades våren 2009 i hyrda lokaler bodde då redan 7 barn. Tillsammans med de 17 barnen från hemmet i Kathmandu blev de våren 2010 24 stycken. Antalet barn ökades sedan succesivt och uppgick i slutet av sommaren 2011 till 35 stycken.

2012 började KMCH bygga en egen byggnad på en plats som byrådet i Yangar redan 2008 avsatt för KMCHs verksamhet. Senhösten detta år flyttades verksamheten till denna byggnad, som då bestod av fyra rum i ett plan och med en provisorisk köksbyggnad vid sidan om. På området, som ligger en bit från byn Yangar hade KMCH redan 2010, med hjälp av den schweiziska ingenjören Bastian Etter, byggt toaletter och dragit fram vatten från en källa i bergen ovanför.

Senvåren 2013 byggdes en andra våning på huset också den med fyra rum. Barnen bor nu i fem av rummen och de anställda i tre. Under 2013 började även ett nytt hus med fem rum i ett plan att byggas samtidigt som våningssängar byggdes i rummen i den första byggnaden. Det nya huset innehåller två lektionssalar, lager, kontor och är även tänkt att avlasta det första huset så att barnen inte skall behöva bo så trångt som de gjorde då.

 I investeringsplanen för 2014 ingick vidare att installera värmekaminer i barnens rum. Köket var då fortfarande i en provisorisk byggnad. Hösten 2014 fick KMCH SG ett extra bidrag för att investera i fler toaletter och förbättra tvättmöjligheterna. Vintern kom tidigt till Humla 2014. Det medförde att flera av de planerade investeringarna för 2014 fick skjutas till 2015. År 2016 byggdes ett nytt kök.

Skolhemmet 350x262   1 Gruppblid
 Vårt första hs.   Gruppbild med båda husen från 2018.

På skolhemmet bodde det 2018 47 barn, 27 flickor och 20 pojkar samt flertalet av de som arbetar på skolhemmet. Barnen är mellan 6 och 19 år och kommer från femton olika byar.  De går i en statlig skola, Shree Mahabauddaha Secondary School,  i grannbyn Yalwang. Många skulle inte ha fått möjlighet att gå i skola utan hjälp från KMCH. KMCH betalar lönen för två lärare i den statliga skolan. Dessa lärare bor på skolhemmet och undervisar barnen både före och efter den ordinarie skoldagen. Barnen från KMCH har goda betyg och rankas ofta högt i sina respektive klasser.

Under 2018 har övervåningen på det nya huset färdigställts och inretts med sängar och kaminer så att det nu till våren 2019 kan börja 20 nya barn på skolhemmet. Antalet barn blir då 67 stycken. Under 2018 har skolhemmet anslutits till en ny vattenkälla för den gamla hade börjat sina. Nu när det inte är problem med vattentillgången längre hoppas vi kunna bygga duschrum för barnen och några nya toaletter.  

Gruppbild IMG 1432 A 640x360 
 "The KMCH Family" med gäster från Sverige sommaren 2014.
Växthus- och tradgårdsodling m.m.
Under 2010 byggde KMCH, enligt Chembal, det första växthuset i Humla. Det byggdes i anslutning till det gamla skolhemmet. Hösten 2012 byggdes ett större växthus i anslutning till det nya skolhemmet. Växthusen har gett god skörd och tillfört viktiga vitaminer till barnens kosthåll.  Dessa pilotväxthus har inspirerat fler till att bygga växthus i området.

Barnen har anlagt två köksträdgårdar för frilandsodling. Sommaren 2013 inhandlades en dräktig get. Den fick en killing. Båda getterna var dräktiga i juli 2014. Experimentet föll inte väl ut så under 2018 såldes getterna. 

 Arbete i växthuset 1 350x232  TPP 4 800x600
 Arbete i vårt växthus. Plantering av äppelträd 2018.

Det är viktigt med en liten egen matproduktion eftersom det i princip inte finns någon mat för avsalu i Humla. KMCH köper mjöl i Tibet och ris i huvudorten Simikot. Riset har fraktats till Simikot med små flygplan och blir därför dyrt. Mjölet och riset och all annan mat fraktas sedan till skolhemmet på häst- eller jakryggar. Den nya vägen från Tibet innebär att maten som köps i Tibet i framtiden sannolikt enbart kommer att transporteras med lastbil.

TREE PLANTING PROJEKT (TPP)
KMCHs fokus är således på utbildning men kan även delta i projekt som bidrar till att öka försörjningsförmågan för befolkningen och inte bara vid skolhemmet. För regionen mycket viktiga projekt är sådana som inriktas mot att t.ex. utveckla jordbruket och att återplantera skog på områden som under en lång tid skövlats på sin skog etc.

Ett steg i den riktningen är KMCHs för några år sedan startade Tree Planting Project (TPP), som inledningsvis har satsat på utbildning inom området och plantering av fruktträd vid skolhemmet och i några närliggande byar. År 2017 bekostade KMCH SG en utbildning i plantering och skötsel av fruktträd för fem personer från Humla. Utbildningen var i Kathmandu liksom även den kurs i att driva och sköta en plantskola som en person från Humla fick möjlighet att delta i under 2018. KMCH har nu sett till att det finns både kompetens och utrustning som förhoppningsvis kommer att bidraga till ökad plantering av fruktträd i Humla och på sikt kan inspirera till mer storskaliga återplanteringsprojekt.

VILANDE ALTERNATIVT AVVECKLADE PROJEKT

Namkhyung Charity Clinic (NCC) 
KMCH drev mellan 2008 och 2016 en hälsoklinik, Namkhyung Charity Clinic (NCC), i samarbete med klostret Namkha Khuyng Dzong i byn Yalwang i Humla. Kliniken, som hade sin lokal i klostret och förestods av en manlig sjuksköterska bördig från Humla. Kliniken var mycket uppskattad bland invånarna i de närliggande byarna. År 2017 öppnade myndigheterna en ny hälsoklinik I anslutning till barnens skola. Därmed kunde KMCH avveckla sin hälsoklinik. Även om den nya klinik i huvudsak finansieras av biståndspengar så är den under kommunalt styre, vilket är en utveckling som vi bejakar.  

Vuxenutbildning
KMCH startade 2009 vuxenundervisning på kvällstid i byn Yangar och 2010 i byn Tumkot. I båda byarna var det mellan 20 och 30 vuxna, mest unga kvinnor, som deltog i grundläggande ABC- och matematikundervisning. Undervisningen pågick ca en timme, sex kvällar i veckan under främst höst och vinter då jordbruket inte krävde all tid av de vuxna. Sedan 2012 har Education Office i Humla övertagit ansvaret för denna verksamhet och till vår besvikelse avvecklat den.

Hantverksprojekt
Hösten 2009 startade KMCH ett hantverksprojekt i liten skala. Några kvinnor i byn Yangar avlönades för att på traditionellt vis för hand väva textilier, som sedan syddes upp till väskor och bordstabletter i Kathmandu. De såldes i Sverige eller till turister i Nepal. Det var inte så lätt att sälja produkterna så verksamheten är för närvarande vilande.

KMCH I FRAMTIDEN
KMCHs huvuduppgift är att driva skolhemmet. Det står många barn i kö för att få hjälp av KMCH men fler än dagens nästan 70 barn ser vi i dagsläget inte vara möjligt. En eventuell expansion kräver långsiktiga ekonomiska och administrativa resurser av en storlek som åtminstone KMCH Support Group i Sverige för närvarande saknar. Med varje nytt barn följer i princip även ett tioårigt försörjningsansvar. KMCH SGs ambitionen är att klara finansieringen av den aktuella verksamhetsnivån.

Vi försöker successivt att förbättra levnadsförhållandena på skolhemmet. Många viktiga investeringar har slutförts och några är under genomförande. En ytterligare förbättring av bl.a. hygienförhållandena, med duschrum och nya toaletter, är mycket önskvärt och planeras bli genomförd under 2019.   

KMCH kan också i samarbete med andra organisationer komma att initiera och driva projekt som t.ex. återplantering av skog, jordbruksutbildning, hantverk, turism och annan verksamhet som kan bredda försörjningsbasen och utveckla det civila samhället i närområdet.

KMCH Support Group hoppas att via resor till Humla kunna stimulera till ett kulturellt utbyte mellan regionen Humla och Sverige. Klostret är berett att samarbeta och kan hjälpa oss med att sprida information om kultur, religion och seder i Humla.

View 2