Påminnelse om årsmöte i KMCH SG den 30 mars

Årsmöte på Ekebyhov Slott lördagen den 30 mars kl. 14 00.

Årsmötet startar kl. 14 00 i Hembygdsrummet på Ekebyhovs slott på Ekerö.

Väl mött.

Kaffe och kaka kan med fördel njutas både före och efter årsmötet. Serveringen på slottet är öppen mellan kl. 12 och 16. Den konstintresserade kan gå en trappa upp och titta på konst.  

Förslag till dagordning vid årsmötet kan läsas nedan. Årsrapporten för 2018 kan läsas under punkten Senaste årsredovisningar under fliken OM KMCH.


Årsmöte i KMCH Support Group

Lördagen den 30 mars 2019.
Tid: Kl. 14:00.
Plats: Hembygdsrummet på Ekebyhovs Slott, Ekerö.

Förslag till dagordning

1       Årsmötet öppnas
2       Val av ordförande för mötet
3       Val av sekreterare för mötet
4       Val av protokolljusterare tillika rösträknare
5       Godkännande av föredragningslista
6       Fastställande av röstlängd
7       Fråga om godkännande av kallelsen
8       Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för 2018
9       Revisorernas berättelse
10    Fastställande av resultat- och balansräkning
11    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12    Beslut om medlemsavgift för 2020
13    Styrelsens plan för innevarande och kommande verksamhetsår
14    Val av styrelseordförande
15    Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
16    Val av revisorer och revisorssuppleant
17    Val av valberedning
18    Eventuella frågor och övriga meddelanden från styrelsen
19    Övriga ärenden inkl. besvarande av eventuella motioner
20    Mötet avslutas