Stadgar för

Kailash Manasarovar Children of Humla Support Group

(KMCH Support Group)

Ekerö den 6 maj 2011


I januari 2007 bildades Kailash Manasarovar Children Home (KMCH) i Kathmandu, Nepal av Pema Chembal Lama, munk vid Namkha Khyung Zong Monastery i Kathmandu. Föreningen registrerades i september 2008 vid Social Welfare Council i Nepal. I samband med registreringen blev föreningen tvungen att ändra namn och heter sedan registreringen Kailash Manasarovar Children of Humla, förkortat KMCH.  

Föreningens syfte är att bidra till utvecklingen av det civila samhället i distriktet Humla i nordvästra Nepal. Föreningen har inledningsvis prioriterat utbildning och hälsovård men avser också att verka inom bl.a. områdena jord- och skogsbruk, rättvis handel samt att starta olika inkomstgenererande aktiviteter och verka för ett ekologiskt hållbart samhälle. 

Mer om KMCH och KMCH Support Group kan läsas på www.kmchumla.se. 


§ 1            Föreningens namn

Föreningens namn är Kailash Manasarovar Children of Humla Support Group, vilket förkortat blir KMCH Support Group

§ 2            Ändamål och uppgifter

Föreningens uppgift är att stödja Kailash Manasarovar Children of Humla, KMCH, i dess arbete för befolkningen i distriktet Humla i nordvästra Nepal. Syftet utesluter inte att även andra organisationers aktiviteter kan stödjas eller att samarbete sker med andra organisationer.

För att uppnå syftet skall föreningen bl.a.

-          insamla medel för KMCHs verksamhet,

-          på andra sätt än ekonomiska stödja KMCHs verksamhet,

-          söka samarbete med och medel från myndigheter, andra organisationer, företag och privatpersoner samt att

-         sprida information om levnadsbetingelserna för barn och vuxna i Humla och om KMCHs verksamhet. 

§ 3            Medlemmar

Medlemskap och rösträtt tillkommer den som för verksamhetsåret betalat den medlemsavgift som fastställts vid föreningsmöte. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar. Uppgifter i förteckningen, personuppgifter, lämnas inte ut till tredje part annat än om lag föreskriver sådan skyldighet.

§ 4            Föreningsmöte

Beslutanderätten i föreningen utövas av dess medlemmar på föreningsmöten. Föreningsmöten hålls då styrelsen anser det behövligt eller då minst en tiondel av medlemmarna kräver det för att behandla ett och samma ärende. Beslut på föreningsmöte fattas med enkel majoritet. 

Föreningens årsmöte skall hållas före utgången av maj året efter räkenskapsårets utgång.

På föreningsmöten har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan inväljas i styrelsen. Varje medlem har en röst. Medlem äger rätt att lämna fullmakt till annan person att företräda denne vid föreningsmöte. 

Kallelse till föreningsmöte skall meddelas medlemmarna per e-post eller brev senast 14 dagar före årsmötet eller extra möte. Av kallelsen skall framgå vilka ärenden som skall behandlas.  

På föreningens årsmöte skall följande ärenden behandlas:

-          mötets stadgeenliga utlysning,

-          fastställande av dagordning för mötet,

-          val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare/rösträknare för mötet,

-          behandling av styrelsens berättelse över verksamheten föregående år samt beslut om dess godkännande,

-          behandling av föreningens bokslut och revisorernas utlåtande över detta samt beslut om fastställande av bokslutet,

-          frågan om beviljande av styrelsen ansvarsfrihet,

-          beslut om medlemsavgift och övriga avgifter,

-          val av styrelsens ordförande,

-          val av övriga styrelseledamöter och suppleanter,

-          val av revisorer och revisorssuppleanter,

-          val av valberedning,

-          behandling av förslag som väckts av styrelsen,

-          behandling av förslag/fråga som väckts av medlem och som skriftligen inkommit till styrelsen före februari månads utgång samt

-          övriga frågor.

§ 5            Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingarna rörande förvaltningen skall vara revisorerna tillhanda minst fyra veckor före årsmötet. Dessa skall två veckor före årsmötet till styrelsen överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.

 

§ 6            Styrelsen

Föreningens angelägenheter skall förvaltas av en styrelse bestående av lägst tre personer. Därutöver kan suppleanter väljas. Ordföranden väljs för en period motsvarande tiden till och med nästkommande årsmöte. Övriga ledamöter väljs växelvis för en eller två sådana perioder på så sätt att bara halva (närmast) antalet nyväljs årligen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av ledamöterna inklusive ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Styrelsen strävar efter konsensusbeslut för den löpande förvaltningen. Om enighet inte uppnås fattas beslut med enkel majoritet.  

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Av dessa skall framgå tid och plats för sammanträdet, vilka som närvarit samt styrelsens beslut i korthet. Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör, två i förening.

§ 7            Valberedning

En valberedning förbereder valen av styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter inför årsmöte.

 

§ 8            Revisorer

Revisorer och revisorssuppleanter väljs på föreningsmöte för en period av ett år. Föreningen kan som lägst ha en revisor. Därutöver kan revisorssuppleanter väljas.  

 

§ 9            Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar beslutas av på två efter varandra följande föreningsmöten varav ett måste vara ordinarie årsmöte.

 

§ 10          Regler för upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av föreningens årsmöte samt därefter vid föreningsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Beslut om upplösning av föreningen måste fattas med minst fyra femtedels (4/5) majoritet bland de närvarande medlemmarna.  

Vid upplösning av föreningen överlämnas tillgångarna till KMCH eller till annat välgörande ändamål.